Изработване на схеми за евакуация


Изготвяне на план-схеми за евакуация - разработване на схема за евакуация съгласно
Приложение №2 към чл.11, ал.1, част 3 от Наредба Iз- 2377/15.09.2011г.за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
Съдържание на графичната част на схемите за евакуация от НАРЕДБА № Із-2377 от 15
септември 2011 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите.

1. Всяка схема за евакуация съдържа:
1.1. Графично изображение на етажа (хоризонтално разпределение – вътрешна планировка)
или на част от него.
1.2. Графично изображение на ситуационен план.
1.3. Нанесен знак „Мястото, където се намирате“.
1.4. Легенда с използваните знаци.
1.5. Обозначение за кой обект, адрес, сграда, етаж, цех се отнася схемата за евакуация.
1.6. Последователност на действията при пожар (минимално необходимите действия) за
гледащия схемата за евакуация.
1.7. Кратко описание на мерките за безопасност при евакуация .
2. Схемите за евакуация в сгради, в които пребивават чужденци (хотели и др.), се изготвят
задължително и на английски език.
3. С оглед правилно ориентиране от схемата за евакуация следва да се спазва следната
последователност:
3.1. Определят се местата, където ще се поставя всяка една схема за евакуация, и всяка
графична част се чертае спрямо това място.
3.2. Ориентацията на символа „Мястото, където се намирате в момента“ се нанася спрямо
мястото, където стои гледащият схемата за евакуация.
4. Графичните изображения на схемата за евакуация следва да са ясно разбираеми и нанесени
в подходящ мащаб.
5. Изисквания към символите (знаците) и схемите за евакуация:
5.1. В схемите за евакуация се използват знаци (символи) съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008
г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа .
5. 2. За обозначаване на главното електрическо табло и на етажните електрически табла се
използва знак „Опасност! Високо напрежение“ съгласно Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
5.3. Минималните размери на знаците са 6 x 6 mm.
5.4 Минималният размер на знака-символ за сборен пункт е 9 х 9 mm.
5.6. Знакът „Сборен пункт“ се нанася задължително в ситуационния план.
5.7. Схемите за евакуация се изготвят съобразно площта на помещенията (сградата) и избрания
мащаб във формат не по-малък от А3.
5.8. Графичната част е неразделна част от плана за евакуация. Допуска се поставените в
обектите схеми за евакуация да са без подписи и печати на длъжностните лица (собственици и
ръководители на обекти).

За изработването на схема за евакуация е необходимо да ни предоставите:
- чертеж ( чертеж на сградата в електронен вариант, сканиран чертеж направен на ръка
или сканирана стара схема за евакуация);
- точен адрес и име на обекта;

- местото, където ще се постави схемата;
- местта на пожарни хидранти (ако има такива);
- местта на пожарни кранове (ако има такива);
- местта на средствата за пожарогасене;
- местта на всички ел. табла;
- ръчни бутони ПИИ (ако има такива);
- местото на сборният пункт;
- всички функциониращи ИЗХОДИ.
 


Схемите се изработват във формат А3 според желанията на клиента на:
- хартиен носител (картон);
- ламинирани;
- залепени на пластмаса  (полистирол), защитени с ламинат;
- в рамка;
- под антирефлексен кополиестер.